t async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-85620273-4">
Be-commerce in #Belgium

Be-commerce in #Belgium

Be-commerce in #Belgium
4.5 (90%) 2 votes

De Belgische #e-commerce

De Belgische e-commerce is zijn achterstand op de buurlanden aan het inhalen. De omzet steeg in 2013 tot 1,91 miljard euro, een groei met een kwart en goed voor een record op dat moment. 
Ook 2014 leek een goed jaar te zijn. Consumenten kunnen tegenwoordig voor zowat alles terecht bij een webwinkel gaande van schoenen en kledij tot meubelen en reizen. 
Echter zou door de toename van het aantal webwinkels ook het aantal klachten over deze winkels toenemen. 
1. a) Hoeveel webwinkels werden gecontroleerd? 
b) Moeten zij zich aanmelden of mag iedereen zomaar zonder toestemming een webwinkel openen? 
2. a) Indien ja, hoeveel webwinkels hebben zich de voorbije vijf jaar geregistreerd?
b) Werden hierop controles uitgevoerd? 
c) Moeten eigenaars van webwinkels in België zich registeren? 
d) Welke zijn de resultaten van de controle?

3. a) Indien neen, heeft de FOD Economie voldoende zicht op het aantal webwinkels?
b) Waarom? 
4. a) Hoeveel klachten over webwinkels heeft de FOD Economie de voorbije vijf jaar ontvangen? 
b) Welke is de top vijf van de klachten? 
5. a) Hoeveel klachten over reguliere winkels heeft de FOD Economie de voorbije vijf jaar ontvangen? 
b) Welke is de top vijf van die klachten? 
6. Welke zijn de grootste problemen van webwinkels vandaag? 
7. a) Voorziet u acties om deze problemen aan te pakken? 
b) Indien nee, waarom niet? 
c) Indien ja, dewelke en wanneer?

1. a) Een onderneming is in België niet verplicht om zich te registreren voor de uitbating van een commerciële website of om elektronische handel te voeren.
b) Meer in het bijzonder verbiedt de Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel aan de lidstaten om de uitoefening van dergelijke online activiteiten aan een voorafgaande vergunning te onderwerpen. Dit principe werd in het Belgische recht overgenomen door artikel XII.2 van het Wetboek van economisch recht. Dit artikel bepaalt: “Het starten en het uitoefenen van een activiteit van dienstverlener op het gebied van de informatiemaatschappij worden niet afhankelijk gesteld van een voorafgaande vergunning of enige andere vereiste met gelijke werking. Het eerste lid laat vergunningsstelsels onverlet die niet specifiek en uitsluitend betrekking hebben op de diensten van de informatiemaatschappij, of die vallen onder de stelsels van vergunningen bepaald in Titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.”

2. Gezien er geen verplichte registratie is, is controle op dit vlak zonder voorwerp.

3. Het juist aantal webwinkels is niet gekend. Dit stelt echter geen probleem voor toezicht op de naleving van de regelgeving door Belgische webwinkels. Deze kunnen immers online worden onderzocht door de controlediensten.

4. a) Onderstaande tabel geeft het aantal klachten over webshops weer voor de laatste vijf jaar.
b) De top vijf van de ontvangen klachten is als volgt:
I) Product niet geleverd – dienst niet verleend;
II) Frauduleuze praktijken;
III) Oneerlijke handelspraktijken;
IV) Misleidende reclame;
V) Bedenktijd, herroepingsrecht.

5. a) Onderstaande tabel geeft het aantal klachten over reguliere winkels weer voor de laatste vijf jaar:
b) De top vijf van de ontvangen klachten is als volgt:
I) Niet-nakoming van de verplichtingen in verband met de wettelijke garantie;
II) Gebrekkig product of gebrekkige dienst;
III) Misleidende reclame;
IV) Frauduleuze praktijken;
V) Oneerlijke handelspraktijken.

6. Bij de grote problemen waarmee e-commerce handelaren worden geconfronteerd, : Namelijk dat er een nood aan flexibiliteit en aan competitieve loonkost zou bestaan; – dat nieuwe competenties zouden moeten worden ontwikkeld; – dat e-commerce zou gehinderd worden door een ongelijke fiscaliteit ten aanzien van het buitenland en dat het zou gepast zijn om een fiscaliteit te hebben die de e-commerce zou vergemakkelijken; – dat de handelaren nood zouden hebben aan betrouwbare, beschikbare, beheersbare en betaalbare betalingsdiensten; – dat in België strengere en complexere regels van toepassing zouden zijn dan in de omringende landen; – dat het zou passen om grote actoren betreffende e-commerce aan te trekken in België en de verkoop vanuit België naar het buitenland te stimuleren.

BeCommerce heeft daaraan de noodzaak toegevoegd van een mentaliteitswijziging die e-commerce als een opportuniteit ziet en niet als een bedreiging.
7. Op 5 mei 2015 werd het e-commerce platform gelanceerd waarvan het doel is de situatie van e-commerce te verbeteren in België. Tijdens de lanceringsvergadering van het platform werden de moeilijkheden die de sector ondervindt, aangekaart. Het e-commerce platform heeft vooreerst tot doel om de door de actoren ondervonden hindernissen van de elektronische handel te identificeren. Met dit doel komt het platform samen in thematische werkgroepen die zijn samengesteld uit representatieve organisaties van de sector en vertegenwoordigers van FOD Economie en van de ministers. Vijf groepen werden samengesteld volgens de volgende thema’s:
– reglementaire hindernissen,
– geldkwesties (betalingsdiensten en vragen van fiscaliteit),
– logistiek,
– aanmoediging van en steun aan KMO’s alsook aan innovatie en ten slotte
– de internationale dimensie van elektronische handel. In een tweede fase zullen de deelnemers aan het platform zich toespitsen op mogelijke oplossingen en acties om de geïdentificeerde hindernissen weg te werken.

 

 

 

Translate »